Kierownik: Marek Komala

Mapka dojazdowa do naszego zakładu

Przeprowadzona w 2009 r. rozbudowa Zakładu o halę sortowni odpadów oraz płyty kompostowe i urządzenia towarzyszące pozwoliły stać się wówczas  jedną z najbardziej nowoczesnych Instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w województwie łódzkim.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy pomocy funduszy zewnętrznych tj. z dotacji EKOFUNDUSZ-u i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Przedsiębiorstwa.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie posiada status instalacji Regionalnej (RIPOK) w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów na podstawie Uchwały nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 r. Dokument ten wprowadził zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zarówno dla części mechanicznej i biologicznej. Szczegółowe zasady w zakresie jw. określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

(Dz. U. 2012 nr 0 poz.1052).

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady z terenu Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi nr III określonego w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego. Zakład przyjmuje odpady komunalne od Zleceniodawców posiadających ważne zezwolenie (lub wpis do rejestru działalności regulowanej) na odbieranie i/lub transport odpadów komunalnych, gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie odbierania i/lub transportu odpadów komunalnych oraz wytwórców odpadów uprawnionych do przekazywania swoich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W roku 2014 Spółka rozpoczęła kolejną inwestycję w Zakładzie Unieszkodliwiania polegającą na budowie nowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne spełniającego wszystkie wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT).

Składowisko stanowi istotny element ZUOK w zakresie składowania odpadów powstających po procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, bez konieczności ich transportu do innych instalacji.

Należy podkreślić, że zgodnie z hierarchią podstępowania z odpadami nakazuje się, aby odpady w pierwszej kolejności zostały poddane procesom odzysku, a dopiero w dalszej kolejności unieszkodliwiane poprzez składowanie.

Uwzględniając obowiązujące przepisy dotyczące gospodarowania odpadami, zmieszane odpady komunalne nie mogą być składowane bez wcześniejszego mechaniczno - biologicznego przetworzenia.

Rozpoczęcie eksploatacji nowo wybudowanego składowiska nastąpi na przełomie lipca/sierpnia 2015 roku.

Obecne Składowisko jest eksploatowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie pozwolenia zintegrowanego oraz decyzją zatwierdzają instrukcję prowadzenia składowiska. Na przełomie lipca/sierpnia 2015 r. składowisko będzie zamykane wraz z rozpoczęciem procesu rekultywacji na podstawie opracowanego projektu rekultywacji.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jest w trakcie uzyskania decyzji zatwierdzającej zgodę na zamknięcie przedmiotowego składowiska.

Całkowity koszt zamknięcia i rekultywacji prognozuje się na poziomie około 4 mln zł. Powyższy proces realizowany będzie etapowo.

Budowa kompostowani odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZUOK w Płoszowie:

Realizacja przedmiotowej inwestycji polega na pełnym dostosowaniu części biologicznej przetwarzania odpadów do wciąż zmieniających się wymagań środowiskowych.

W skład projektowanego przedsięwzięcia m. innymi wchodzić będą:

  • tunele kompostowe,
  • place i drogi technologiczne,
  • infrastruktura techniczna.

Stabilizacja tlenowa odpadów odbywać się będzie dwustopniowo. Pierwszy stopień to tzw. stabilizacja intensywna w zamkniętych tunelach (bioreaktorach) z ujęciem i oczyszczaniem powietrza procesowego. Drugi stopień stabilizacji to tzw. proces dojrzewania stabilizatu prowadzony na placu dojrzewania.
Podstawowym elementem instalacji jest system napowietrzania gwarantujący równomierne napowietrzanie stabilizowanych odpadów w tunelach. Zamknięte tunele pozwolą natomiast na ujęcie powietrza procesowego i jego oczyszczenia w biofiltrze. Kompostowaniu będą poddawane również odpady z selektywnej zbiórki, głównie odpady zielone z terenów parków, ogrodów.

Oprócz spełnienia wymagań dotyczących gospodarki odpadami w zakresie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji przedsięwzięcie spowoduje korzyści środowiskowe:

  • zmniejszenie uciążliwości dla środowiskowa,
  • ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowisko,
  • wyeliminowanie uciążliwości zapachowych poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii
  • składowanie na składowisku wyłącznie ustabilizowanych odpadów o parametrach określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska,
  • ograniczanie wpływu wód technologicznych na środowisko poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji.

Całość realizacji zadania została określona na kwotę około 12 mln zł.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18