Przedmiotem działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jest:

  1. Odpłatne wykonywanie usług polegających na przyjmowaniu odpadów komunalnych i innych w celu odzysku – hala sortowni i płyty kompostowe oraz w celu składowania bezpośrednio na kwaterze odpadów pochodzących przede wszystkim z mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów.
  2. Sprzedaż odzyskanych surowców wtórnych wytworzonych w procesie odzysku odpadów komunalnych oraz z doczyszczania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów.
  3. Utrzymanie i eksploatacja składowiska odpadów oraz sortowni i kompostowni odpadów zgodnie z przyjętą technologią oraz decyzjami administracyjnymi w zakresie gospodarki odpadami, a także:
  • Prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów,
  • Sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów i kompostowanie odpadów zielonych oraz frakcji biodegradowalnej odzyskanej w procesie sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.


    Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych stawia w swych działaniach przede wszystkim na ekologię i nowoczesne rozwiązania. Spółka wciąż czyni starania, aby rozbudować Zakład o dodatkowe elementy technologiczne, które pozwolą na jeszcze większy odzysk odpadów oraz zagospodarowanie ich w sposób jak najbardziej przyjazny środowisku naturalnemu.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18