Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 283

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

16 grudnia 2009 r. uroczyste otwarcie i poświęcenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Jadwinówce

30 czerwca 2009 r. uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

08 maja 2009 r. podpisanie umowy z Fundacją EkoFundusz w Warszawie o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Radomsko i gmin ościennych".

27 kwietnia 2009 r. przekazanie placu budowy dla wykonania robót dla zadania pn.:„Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Radomska i gmin ościennych w Jadwinówce gm. Radomsko – etap II.”

21 kwietnia 2009 r. podpisanie umowy z firmą ABM SOLID S.A. na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Radomska i gmin ościennych w Jadwinówce gm. Radomsko – etap II.”Wartość umowy wynosi 15,265 mln zł netto.Umowa zakłada wybudowanie hali sortowni odpadów, budowę i montaż linii sortowniczej o wydajności 35 tys. ton rocznie, a także zakup sprzętu technologicznego do hali sortowni, zakup sprzętu do kompostowni odpadów organicznych i zielonych, zakup pojemników na odpady niebezpieczne, a także rozwój selektywnej zbiórki odpadów, m. in. poprzez zakup samochodu oraz pojemników typu „dzwon” do selektywnej zbiórki odpadów.

31 marca 2009 r. podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie pożyczki ze środków NFOŚiGW.

11 marca 2009 r. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Radomska i gmin ościennych w Jadwinówce gm. Radomsko – etap II ”, w wyniku którego został wyłoniony wykonawca ABM SOLID S.A. Tarnów.

20 stycznia 2009 r. ogłoszenie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. opublikowany w Dz. U. Nr 223, poz.1655 z uwzględnieniem zmian opublikowanych w Dz. U. Nr 171, poz. 1058 z 2008 r. ) o wartości zamówienia poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na realizacji zadania pn.: „ Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Radomska i gmin ościennych w Jadwinówce gm. Radomsko – etap II ” na bazie istniejącego Zakładu wraz z dostawą linii technologicznej sortowni i sprzętu do kompostowni.

27 listopada 2008 r. zaakceptowanie przez Radę Fundacji EkoFundusz dofinansowania projektu pt.: „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Radomska i gmin ościennych'' w postaci dotacji w wysokości do 5,7 mln zł.

19 listopada 2008 r. pozytywnie rozpatrzony wniosek przez NFOŚiGW o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Radomska i ościennych gmin w Jadwinówce gmina Radomsko'' w formie pożyczki udzielanej ze środków NFOSiGW w wysokości do kwoty 8,68 mln zł.

17 lipca 2008 r. złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie pożyczki ze środków NFOŚiGW.

30 stycznia 2008 r. złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami o udzielenie dotacji z Fundacji EkoFundusz w Warszawie.

31 października 2007r. informacja z Fundacji EkoFundusz o zaproszeniu do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pt. „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Radomska i gmin ościennych w Jadwinówce, gm. Radomsko – etap II”

05 października 2007 r. wysłanie Ankiety Projektu proponowanego do dofinansowania ze środków Fundacji EkoFundusz w Warszawie.