Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 283

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

OGŁOSZENIE


Zarząd

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego:

 

Koparka kołowa WARYŃSKI K-406K

rok produkcji 1989

Stan: technicznie sprawna

 

Cena wywoławcza: 7000,00 zł netto

(słownie: siedem tysięcy złotych)

 1. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 2. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie.
 3. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Ofertę należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o. Radomsko, ul. Stara Droga 85 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup Koparki WARYŃSKI”.

Termin składania ofert – do 10.10.2014r. godzina 13.00.

 1. Koparkę  można oglądać na terenie Spółki,  ul. Stara Droga 85.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
 3. Telefon kontaktowy Zakład Transportu 509 120 244.

 

 

Radomsko, 22.09.2014r.

OGŁOSZENIE


Zarząd

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującego środka trwałego:

 

Koparko - ładowarka OSTRÓWEK

rok produkcji 1980

Stan: technicznie sprawna

 

Cena wywoławcza: 8000,00 zł netto

(słownie: osiem tysięcy złotych)

 1. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 2. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie.
 3. Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Ofertę należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o. Radomsko, ul. Stara Droga 85 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup  Koparko – ładowarki OSTRÓWEK ”.

Termin składania ofert – do 10.10.2014r. godzina 13.00.

 1. Koparkę  można oglądać na terenie Spółki,  ul. Stara Droga 85.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
 3. Telefon kontaktowy Zakład Transportu 509 120 244.

 

 

Radomsko, 22.09.2014r.

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku

ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny

Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Postępowanie dotyczy:

 

Budowy kanału grawitacyjnego Ø 200, L-346 mb w ul. Górnickiego oraz 2 tłoczni ścieków ( P4 i P5 ) w ul. Batalionów Chłopskich w Radomsku.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w  SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2014 r. o godz. 1000

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2014 r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.

 

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena  - 100%.

 

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ).

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/  683 06 30, wew. 45, faks  44/ 683 43 77,

tel. kom. 501 144 147.

 

Radomsko 10.09.2014 r.

P R E Z E S

Zarządu Spółki

/  — /

Wiesław Kamiński

SIWZ wraz z załącznikami

Plik samorozpakowujący się obejmujący projekt budowlany, dokumentację geotechniczną, rysunki, decyzje.

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty