Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 283

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Kompostowanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz innych odpadów ulegających biodegradacji odbywa się w procesie R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych na placu kompostowym zlokalizowanym na otwartej przestrzeni, a w przypadku wolnych mocy w zamkniętych bioreaktorach.

Zdolność przetwarzania odpadów w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów wynosi 6 000 Mg/rok.

Odpady o dużych frakcjach w postaci: gałęzi i większych odpadów roślinnych są rozdrabniane przy pomocy rozdrabniacza, a następnie mieszane z pozostałymi frakcjami i usypywane w pryzmy o kształcie zbliżonym do trapezu. W celu przyśpieszenia procesu pryzmy są  przerzucane dla poprawy warunków napowietrzania za pomocą ładowarki (co powoduje lepsze natlenianie i ogranicza powstawanie odorów). Proces prowadzony jest przez okres 13-16 tygodni, co jest uzależnione m. in. od panujących warunków atmosferycznych, natomiast w bioreaktorach przez okres ok. 5 tygodni. W tym przypadku cykl kompostownia sterowany jest komputerowo.

W wyniku przetwarzania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji  wytwarzany jest organiczny środek poprawiający właściwości gleby o nazwie „PGK-uś. Powstały kompost  jest waloryzowany na sicie o wielkości oczek 20 mm.

Ekologiczny środek poprawiający właściwości gleby PGK-uś

W 2016 roku Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie rozszerzył swoją działalność o produkcję i sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „PGK-uś” na podstawie Decyzji Ministra Rozwoju Wsi nr HOR.ns.8111.49.2016(120) zmienioną Decyzją nr G-632a/19 nr HOR.ns.8101.16.2019.45.

Środek produkowany jest poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii kompostowania. Proces jest szczegółowo monitorowany i kontrolowany w trosce
o osiągany efekt ekologiczny. Produkowany środek wytwarzany jest wyłącznie z frakcji organicznych pochodzących z naturalnych źródeł, w których skład wchodzą m.in. rozdrobnione liście, gałęzie i trawa. Produkt przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych roślin rolniczych, ogrodniczych (w tym sadowniczych, warzywnych i ozdobnych) oraz na trawniki.

 

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) funkcjonuje od końca 2009 roku. W 2015 r. spełnione zostały wymagania odnośnie instalacji MBP poprzez realizację inwestycji pn. „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym na terenie ZUOK w m. Płoszów.

Oprócz spełnienia wymagań związanych z Mechaniczno- Biologicznym Przetwarzaniem Odpadów dotyczących gospodarki odpadami w zakresie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji budowa kompostowni pozwoliła uzyskać efekty środowiskowe w postaci:

 • zmniejszenie uciążliwości dla środowiskowa,

 • ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowisko,

 • wyeliminowanie uciążliwości zapachowych poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii

 • składowanie na składowisku wyłącznie ustabilizowanych odpadów o parametrach określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska,

 • ograniczanie wpływu wód technologicznych na środowisko poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji.

  część mechaniczna instalacji:
- linia sortownicza (zlokalizowana w hali sortowni),
- nadawa zmieszanych odpadów komunalnych,
- sito,
- trzy kabiny sortownicze,
- nadawa dla odpadów z selektywnej zbiórki,
- prasa do odpadów,
- system przenośników,
- sterownia,
- stacja nadawcza frakcji nadsitowej balastu,
- stacja nadawcza frakcji podsitowej;

 część biologiczna instalacji w technologii Hantsch:
- reaktory stabilizacji tlenowej - 4 żelbetowe tunele (bioreaktory) z systemem
napowietrzania i ujęcia powietrza procesowego.
- system odprowadzania odcieków, sterowania i czujników technologicznych,
- biofiltr z biopłuczką
- plac dojrzewania z instalacją napowietrzania,
- strefa magazynowania wsadu do reaktorów oraz strefa magazynowania
  (przygotowania odpadów do procesu waloryzacji stabilizatu),
- sito bębnowe do przesiewania stabilizatu (wykorzystywane także do
   przesiewania kompostu);

W ramach istniejącej hali sortowni odpadów funkcjonuje instalacja do sortownia zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Wydajność instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów wynosi 40 000 Mg/rok dla odpadów zmieszanych odpadów komunalnych oraz 30 000 Mg/rok dla frakcji ulegającej biodegradacji.

W dniu 17 grudnia 2019 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Budowa, Rozbudowa i Modernizacja ZUOK w Płoszowie”. Planowany całkowity koszt realizacji projektu (brutto) wynosi: 43 239 295,03  zł, z czego  23 938 635,38 zł (netto) pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będą na rozbudowie istniejącej sortowni odpadów, poprzez zwiększenie kubatury obiektu, budowie wiaty magazynowej odpadów oraz rozbudowie / modernizacji linii sortowniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową PSZOK

W skład przedsięwzięcia wchodzą:

 • Rozbudowa hali sortowni spowoduje powiększenie stref przyjęcia i rozładunku do przetwarzania odpadów na linii sortowniczej odpadów sortowni,

 • Budowa wiaty magazynowania surowców wtórnych o powierzchni około 420 z przeznaczeniem na magazynowanie surowców wtórnych,

 • Modernizacja i automatyzacja linii sortowniczej poprzez zmianę, rozbudowę i optymalizację układu technologicznego z zastosowaniem nowych urządzeń (docelowo)o:

  • separatorów optopneumatycznych (6 szt.),

  • separatora balistycznego,

  • rozrywarki worków,

  • separatora metali nieżelaznych,

  • przenośników taśmowych,

 

Ponadto przewiduję się modernizację/wymianę sita bębnowego i modernizację kabin sortowniczych.

 • Modernizacja instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z systemem odpylania i układem regulacji temperatury w kabinach sortowniczych,

 • Budowa/ modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji i sieci wodociągowej, instalacji i sieci kanalizacyjnej, instalacji i sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, instalacji p.poż.

 

Planowane przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenie mocy przerobowej linii sortowniczej do 42 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych i do 30 000 Mg/rok pozostałych odpadów (w tym z selektywnej zbiórki) oraz zapewni osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku.

Planowany termin zakończenia przedmiotowego projektu – 2023 r.

Kwatera składowania odpadów nr 1 - całkowita łączna pojemność geometryczna kwatery – 600 000 m3 (720 000 Mg), eksploatowana od sierpnia 2015 r.
sektor 1 – pow. ok. 2,15 ha, pojemność geometryczna ok. 280 000 m3,
Uszczelnienie stanowi sztuczna bariera geologiczna, geomembrana zabezpieczona geowłókniną. System drenażu wód odciekowych stanowi warstwa drenażowa na dnie składowiska oraz na skarpach.
Ujmowane wody odciekowe odprowadzane są przez przepompownię do zbiornika. W skład instalacji odgazowującej sektora 1 wchodzi 6 studni odgazowujących, na których zainstalowane są pochodnie do spalania gazu składowiskowego. Docelowo przewiduje się odgazowanie czynne z wykorzystaniem gazu do produkcji energii elektrycznej.
Odpady na powyższej kwaterze składowane były od 29.08.2015 r do 08.02.2020 r.
sektor 2 – pow. ok. 2,65 ha, pojemność geometryczna – 320 000 m3 (ok. 384 000 Mg),
Dno projektowanego sektora podzielono na dwa podsektory A i B eksploatacyjne, z
rozdzielnym systemem drenażu wód odciekowych, kierowanych do 2 niezależnych
zbiorników na wody odciekowe. Uszczelnienie sektora nr 2 (każdego z podsektorów)
stanowi sztuczna bariera geologiczna, geomembraną, zabezpieczona geowłókniną. Każdy z podsektorów sektora 2 kwatery został wyposażony w odrębny system drenażu wód odciekowych, który będzie kierował zbierane wody odciekowe do odrębnych zbiorników wód odciekowych.
Ujmowane wody odciekowe odprowadzane są przez przepompownię (oddzielna dla
każdego z podsektorów) do 3 podziemnych zbiorników na wody odciekowe o
pojemności 150 m3 każdy.
Usytuowane 4 studnie odgazowujące będą pełnić funkcje do celów monitoringowych a w przyszłości włączone zostaną do całego czynnego systemu odgazowania.
Składowanie odpadów na kwaterze 1 sektor 2 rozpoczęto w dniu 10.02.2020 r.
Docelowo sektor 1 i 2 utworzą wspólną bryłę składowiska odpadów. Składowanie odpadów przewiduje się przez okres ok. 15 lat.