Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 283

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM

 

"Pracujemy razem, aby świat uczynić czystszym"

 

Nadrzędnym celem działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, jest realizacja powierzonych zadań (dostawa wody i odprowadzanie ścieków, produkcja i dostarczanie ciepła, odbiór i segregowanie odpadów komunalnych oraz oczyszczanie ścieków) w sposób ciągły, niezawodny, spełniający wymagania naszych klientów.

Jakość dostarczanej wody oraz jakość odprowadzanych do środowiska ścieków jest monitorowana przez Laboratorium PGK Sp. z o.o., co pozwala na stały nadzór nad jakością świadczonych usług.

 

Celem strategicznym naszych działań jest budowanie środowiska zadowolonych klientów,
posiadających zaufanie do nas i oferowanych przez nas wyrobów i usług. Cel ten osiągamy
poprzez
:

  1. realizację umów gwarantujących pełne zadowolenie klientów,.

  2. rzetelne i terminowe dostarczanie wysokiej jakości wyrobów i usług,

  3. monitorowanie spełnienia oczekiwań i wymagań klientów,

  4. podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez modernizację i remonty infrastruktury, planowanie i realizację inwestycji wykorzystując możliwie najnowocześniejszą technologię,

  5. rozwijanie świadomości projakościowej i proekologicznej pracowników,

  6. utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem,

  7. prowadzenie edukacji ekologicznej,

  8. identyfikowanie i ocenianie aspektów środowiskowych związanych z działalnością firmy oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Radomsku deklaruje stosowanie odpowiednich metod i organizacji pracy, a także zapewnienie zasobów dla efektywnej realizacji polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Zobowiązujemy się również do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych, wymagań naszych klientów oraz innych wymagań, zwłaszcza tych, które dotyczą naszych znaczących aspektów środowiskowych, a także do ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania zbudowanego w oparciu o wymagania norm: ISO 9001 oraz ISO 14001, a w przypadku Laboratorium także ISO/IEC 17025.

 

 

 

Prezes Zarządu

Wiesław Kamiński

 

 

 

 

Nr wydania: 1

Data: 12 listopad 2013

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85
tel. 044 683 06 30, fax 044 683 43 77
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes Zarządu
Wiesław Kamiński
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiceprezes
Jakub Jędrzejczak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca dyr. ds. ekonomicznych
Aleksy Kuliś
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny Księgowy
Ewa Badowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Ekonomiczny i Płac
Kierownik Gabriela Bultrowicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
Kierownik Leszek Pluciński
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Oczyszczania Miasta
Kierownik Sławomir Furmańczyk
tel. 44/ 683-42-26
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Transportu
P.O. Kierownik Włodzimierz Kulikiewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Ochrony Środowiska
Kierownik Urszula Rylik
Radomsko, ul. Spacerowa 120
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oczyszczalnia Ścieków
tel. 044 6832533,044 6832544, 044 6835560,fax 0446835038
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
97-500 Radomsko,
ul. Spacerowa 118
tel. 501 272 431
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
97-500 Radomsko, ul. Krzywa 12
tel. 044 682 47 37, 682 48 08, 682 46 44
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Ciepłowniczy
97-500 Radomsko, ul. Wyszyńskiego 151
tel. 044 683 77 02, 683 76 62 
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – Marek Komala
tel.  0 44 682 68 56 wew. 23  lub 0 606 406 780
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca Kierownika Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - Jacenty Olszewski
tel. 0 44 682 68 56 wew. 22  lub 0 516 770 619
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Obsługi Klienta Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych:
tel. 044 682 68 56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Biura Obsługi Klienta i Sprzedaży Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - Łukasz Dryja
tel. 0 44 682 68 56 wew. 21  lub  692 721 364
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

PODSTAWA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. działa na podstawie:

- Aktu przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomsku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 grudnia 1997r. z  późniejszymi zmianami,
- Kodeksu Spółek Handlowych,
- Ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996r. (t.j. Dz.U.2017 poz.827)

Organizację wewnętrzną PGK Spółka z o.o. określa Regulamin Organizacyjny
ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony uchwałą nr 1 z dnia 30.09.1998r. przez
Zgromadzenie Wspólników z późniejszymi zmianami.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

1.Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z,
2.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z,
3.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z,
4.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z,
5.Zbieranie odpadów niebezpiecznych - 38.12.Z,
6.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.21.Z,
7.Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - 38.22.Z,
8.Demontaż wyrobów zużytych - 38.31.Z,
9.Odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z,
10.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20.Z,
11.Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z,
12.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z,
13.Przygotowanie terenu pod budowę - 43.12.Z,
14.Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z,
15.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z,
16.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z,
17.Tynkowanie - 43.31.Z,
18.Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z,
19.Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z,
20.Malowanie i szklenie - 43.34.Z,
21.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.91.Z,
22.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z,
23.Transport drogowy towarów - 49.41.Z,
24. Transport rurociągowy pozostałych towarów - 49.50.B,
25.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi- 68.20.Z,
26. Działalność weterynaryjna - 75.00.Z,
27.Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - 77.32.Z,
28.Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych - 81.30.Z,
29. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z,
30.Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - 96.09.Z,
31.Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B,
32. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z
33. Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z
34.Przesyłanie energii elektrycznej - 35.12.Z 
35. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - 46.76.Z
36. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - 46.77.Z
37. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11.Z
38. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana – 74.90.Z
39. Produkcja nawozów i związków azotowych – 20.15.Z
40. Pozostałe sprzątanie – 81.29.Z

Podstawowe funkcje, do realizacji których spółka została powołana są realizowane przez zakłady usługowe spółki: 
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 
- Zakład Ciepłowniczy, 
- Zakład Oczyszczania Miasta, 
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych,
- Zakład Transportu.