Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zajęło X miejsce w „OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ODZYSKU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH”, zorganizowanym przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. i współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółka otrzymała nagrodę finansową wraz z Wyróżnieniem za działania edukacyjne.

 

  • 1
  • zdj1

Konkurs przeznaczony był dla firm prowadzących bezpośrednio zbiórkę odpadów z gospodarstw domowych lub odzysk na instalacji przetwarzającej zmieszane odpady komunalne, działających zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. z póź. zm. oraz Regulaminem konkursu.                                  
Ogólnopolski Konkurs Odzysku Odpadów Opakowaniowych miał na celu promowanie i wyróżnienie najbardziej efektywnych systemów odzysku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.                                
Do grona zwycięzców zakwalifikowały się firmy, które odzyskują i przekazują do recyklingu największą ilość odpadów opakowaniowych o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 15 01 04 w stosunku do ogólnej masy zebranych /lub przyjętych do przetworzenia w przypadku Instalacji nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.

 

Dodatkowo Kapituła konkursowa przyznała Spółce wyróżnienie za prowadzone działania na rzecz edukacji ekologicznej.

 

Wręczenie nagród nastąpiło podczas XII Seminarium dla Operatorów Komunalnych w Warszawie.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18