Uwaga!

Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku w dniu 8 czerwca 2012 r. (piątek) nie pracuje.

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W Radomsku informuje iż Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie (była Jadwinówka) przyjmie nieodpłatnie każdą ilość czystej ziemi.

Szczegóły dotyczące informacji pod numerem telefonu: 44 683 06 30 wew 47 – Dział Inwestycji

ZBIÓRKA ODPADÓW ZIELONYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku ul Stara Droga 85 informuje, że w miesiącach od maja do końca listopada każdego roku prowadzi odbiór odpadów zielonych w systemie workowym na terenie miasta Radomska.
Przez odpady zielone należy rozumieć takie odpady jak:
- skoszona trawa
- liście
Przedmiotowe odpady odbierane są od mieszkańców m. Radomska w każdy wtorek tygodnia po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym - Biuro Obsługi Klienta nr.44 683-42-26,
Centrala 44 683-06-30 wew. 44 lub osobiście w pokoju nr 3 od poniedziałku do piątku w siedzibie przedsiębiorstwa w Radomsku przy ul. Stara Droga 85.
Jeżeli dzień ten okaże się dniem wolnym od pracy wywóz odpadów nastąpi w następnym pierwszym dniu roboczym.
Warunkiem odbioru powyższych odpadów jest nabycie przedmiotowego worka (worków) przeznaczonego na odpady zielone w kolorze brązowym z odpowiednim nadrukiem w siedzibie przedsiębiorstwa.
Koszt zakupu jednego worka wynosi 3,00 zł brutto/ szt.
UWAGA !!!
Odpady zielone po zgłoszeniu odbierane są tylko i wyłącznie w workach nabytych w PGK Sp. z o.o. w Radomsku oraz jeżeli ich zawartość zgodna jest z przeznaczeniem.

 

PGK Sp.z o.o. w Radomsku zaprasza do złożenia ofert na kupno ( w całości lub jako złom ) środka trwałego o nazwie:

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku przy ul. Stara Droga 85 informuje, iż w dniu 10 października 2011r. w Łodzi nastąpiło podpisanie umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego dotyczącej dofinansowania projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Bugaj, Szkolna, Przyszkolna, Jachowicza, Niecała i Ściegiennego w Radomsku”. Podpisanie umowy jest efektem złożonego przez PGK Sp. z o.o. wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania na podstawie uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 września 2011r. nr 1639/11 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.10 Sieci ciepłownicze). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 

Wartość przyznanych środków w ramach dofinansowania wynosi 50 % kwoty wydatków kwalifikowalnych, a mianowicie 533 028,00 zł, stanowiąc Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego. Pozostała część wydatków zostanie pokryta ze środków własnych PGK Sp. z o.o. w Radomsku. Całkowita wartość projektu wynosi 1 565 646,90 zł.

Rozpoczęcie prac związanych z realizacją inwestycji odbędzie się w II kwartale 2013r., natomiast ich zakończenie – w IV kwartale 2013r. Przedmiotowa sieć ciepłownicza zostanie wykonana z preizolowanych rur z systemem alarmowym i włączona do istniejącej już sieci w rejonie II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Bugaj w Radomsku. Długość zaplanowanej do wybudowania sieci wynosi 1, 695 km.

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska, tj. optymalizacja procesu wytwarzania energii cieplnej poprzez podniesienie sprawności systemu. Zwiększenie liczby przyłączy pozwoli na bardziej racjonalną gospodarkę paliwami niezbędnymi do wytworzenia energii cieplnej. Pożądany aspekt tego działania nastąpi także w postaci upowszechnienia rozwiązań przyjaznych środowisku poprzez włączenie do sieci miejskiej blisko 30 budynków. Projekt jest kompleksowym przedsięwzięciem odnoszącym się do źródła wytwarzania energii cieplnej i przyczyniania się do maksymalnego podniesienia sprawności wytwarzania energii.

Przedsięwzięcia inwestycyjne PGK Sp. z o.o. w Radomsku mają na celu działania naprawcze zmierzające do osiągnięcia na obszarze miasta Radomska standardów jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego pm 10, określonych w programie ochrony powietrza zatwierdzonym uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2009r. Realizacja projektu jest kolejnym przedsięwzięciem PGK. Sp. z o.o. mającym wpływ na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta.

W dniu 5 października br. w Urzędzie Miasta Radomsko miało miejsce uroczyste podpisanie umowy dotyczącej udzielenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki na  „Modernizację ciepłowni miejskiej polegającą na przebudowie kotła WR-10 na kocioł WR-10/EM oraz modernizację głównej magistrali ciepłowniczej”. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3.346.000,00 złotych, zaś wysokość wsparcia z Funduszu - 2.820.000,00 złotych). WFOŚiGW reprezentowali wiceprezesi Zarządu, panowie - Bohdan Cezary Dzierżek i Andrzej Czapla, miasto Radomsko - pani prezydent Anna Milczanowska, zaś Spółkę - prezes Wiesław Kamiński i wiceprezes Jakub Jędrzejczak. Przed podpisaniem umowy oraz udziałem w konferencji prasowej goście z Łodzi dokonali lustracji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Jadwinówce, bardzo wysoko oceniając zakres prac przeprowadzonych na tym obiekcie w ostatnich kilku latach.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18