Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 283

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Notice: Undefined index: option in /pgk-new/components/com_content/views/category/view.html.php on line 288

Jeżeli masz ukończone 16 lat i chcesz zostać Wolontariuszem w naszym Schronisku skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku,

ul. Kościuszki 10 z Panią Iwoną Broszkiewicz, tel. 781 698 774.

Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomsku, ul. Spacerowa 118


I. Zadania

1. Przyjmowanie oraz przetrzymywanie psów i kotów zagubionych, zabłąkanych, porzuconych oraz zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców miasta Radomska.

2. Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

3. Leczenie chorych zwierząt przebywających w schronisku, rokujących nadzieję na wyzdrowienie.

4. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt zgodnie z działem VIII.

5. Współpraca z lecznicą dla zwierząt w zakresie doprowadzenia do lecznicy na obserwację bezpańskich zwierząt, które pokąsały człowieka.

6. Niezależnie od dotacji władz miejskich, pozyskiwanie funduszy poprzez organizowanie imprez tj. dni otwartych schronisk, aukcji, loterii oraz innych działań marketingowych.

7. Utrzymywanie stałych kontaktów ze sponsorami schroniska.

8. Stworzenie humanitarnych warunków bytowania dostosowując ilość zwierząt do ilości miejsc prowadząc konsekwentnie:

 • masową sterylizację i kastrację,

 • promocję adopcji w mediach - stały kontakt z prasą, radiem i telewizją,

 • propagowanie zapobiegania rozmnażania zwierząt.

II. Organizacja schroniska

1. Każdy pracownik zatrudniony w schronisku winien być przeszkolony przez odpowiednie służby weterynaryjne w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami

2. Lekarz weterynarii opracowuje szczegółowy harmonogram oraz instrukcję odkażania i dezynfekcji w Schronisku i jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie wraz z osobą odpowiedzialną za prowadzenie Schroniska.

3. Szczegółowe zasady opieki weterynaryjnej określone są w punkcie „Zasady opieki weterynaryjnej”

III. Obowiązki personelu Schroniska

1. Wszyscy pracownicy muszą odznaczać się przyjacielskim i humanitarnym stosunkiem do zwierząt znajdujących się w nowych warunkach i często z tego powodu podrażnionych i apatycznych.

2. Swoim zachowaniem wobec zwierząt zarówno w schronisku jak i poza nim pracownicy powinni dawać przykład należytego obchodzenia się ze zwierzętami.

3. Przy zbieraniu zwierząt rannych pracownicy obowiązani są w razie potrzeby do posługiwania się noszami.

4. W przypadku potrzeby doprowadzenia do lecznicy weterynaryjnej zwierzęcia, które pokąsało człowieka, pracownicy schroniska we współpracy z lecznicą dla zwierząt doprowadzając zwierzę obowiązani są do używania rękawic i innych przewidzianych zabezpieczeń, które schronisko ma obowiązek zapewnić.

5. Brutalne i niehumanitarne odnoszenie się do zwierząt będzie powodem wymówienia pracy personelowi schroniska.

6. W zbieraniu zwierząt mogą uczestniczyć tylko ci pracownicy, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie przez służby weterynaryjne.

IV. Przyjmowanie zwierząt do schroniska

1. Do schroniska przyjmowane są zwierzęta bezdomne i porzucone doprowadzone wyłącznie z terenu miasta Radomska, zgodnie ze zgłoszeniami dokonanymi przez znajdujący w strukturze Urzędu Miasta Radomska - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku oraz w miarę posiadania wolnych miejsc w Schronisku - od osób fizycznych za odpłatnością określoną w cenniku, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Zwierzęta przyjmowane są przez kierującego schroniskiem lub pracownika przez niego wyznaczonego. Każde doprowadzone zwierzę po dokonaniu oględzin przez pracownika Schroniska lub lekarza weterynarii zostaje wpisane do rejestru z uwidocznieniem daty przyjęcia, opisu, płci, wagi, okoliczności odłowienia lub imienia, nazwiska i adresu osoby doprowadzającej.

3. Schronisko ma obowiązek prowadzić rejestr zwierząt, w którym oprócz wszystkich danych zwierzęcia opisanych w pkt. 2 dołączana jest jego fotografia oraz dokonywane wpisy dotyczące leczenia, zabiegów weterynaryjnych, ewentualnej eutanazji lub zgonu z podaniem przyczyny. W rejestrze znajdują się również zapisy informujące o adopcji (data, dane osoby adoptującej, waga i stan zdrowia zwierzęcia w dniu adopcji)

4. Zwierząt nowoprzybyłych nie należy łączyć z innymi przez okres minimum 14 dni, potrzebnych do oswojenia się zwierzęcia z warunkami w schronisku oraz w celu odbycia kwarantanny wykluczającej zawleczenie choroby zakaźnej w boksach zdrowych zwierząt.

5. Każde nowoprzybyłe zwierzę powinno być poddane znakowaniu elektronicznemu, dezynsekcji i odrobaczeniu oraz szczepieniom przeciwko chorobom zakaźnym.

6. W celu ograniczenia stresu i kontrolowania chorób zwierzęta powinny być odseparowane.

Separować zwierzęta należy według następujących kryteriów:

 • zwierzęta w kwarantannie,

 • psy i koty,

 • zwierzęta chore lub ranne oraz zwierzęta zdrowe,

 • szczeniaki i kotki od zwierząt dorosłych (chyba, że karmione przez matki), samce od samic mających cieczkę,

 • zwierzęta agresywne od wszystkich innych,

 • karmiące samice i ich potomstwo od wszystkich innych,

 • gatunki, które normalnie źle ze sobą współżyją (np. psy i koty) powinny być umieszczone tak, aby nie mogły się nawzajem widzieć lub czuć.

7. Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu wwożenia (wnoszenia) martwych zwierząt na teren Schroniska.

V. Zasady opieki weterynaryjnej

1. Zapewnienie zwierzętom stałej opieki weterynaryjnej oraz odpowiedniej dawki żywieniowej.

2. Ustalenie programu szczepień ochronnych:

Szczepienie psów

 • wszystkie psy do 1 roku życia po przyjęciu do Schroniska i przebadaniu przez lekarza weterynarii powinny być zaszczepione przeciwko nosówce i parwowirozie oraz pozostałym chorobom wirusowym, a po dwóch tygodniach przeciwko wściekliźnie,

 • wszystkie psy powyżej 1 roku życia: 14 dni obserwacji i szczepienie przeciwko wściekliźnie, w miarę potrzeby doszczepianie,

Szczepienie kotów

 • od 8 tygodnia życia jednokrotne szczepienie przeciwko chorobom wirusowym (nie tylko szczepienie przeciwko wściekliźnie).

3. Zabrania się przyjmowania psów podejrzanych o wściekliznę oraz prowadzenia obserwacji w tym kierunku.

4. Wszystkie zwierzęta za wyjątkiem szczeniąt i kociąt do 6-go miesiąca życia podlegają kastracji lub sterylizacji.

5. Personel weterynaryjny opracowuje szczegółowe zasady odkażania i dezynfekcji, program profilaktyki w zakresie zwalczania chorób zakaźnych oraz kwarantanny nowoprzyjętych zwierząt do schroniska.

6. Za przestrzeganie w/w zasad odpowiedzialny jest lekarz weterynarii oraz prowadzący Schronisko.

VI. Czystość i pielęgnacja zwierząt.

1. W celu zachowania w Schronisku należytych warunków higienicznych należy:

 • na bieżąco usuwać nieczystości,

 • utrzymywać budynki, wybiegi i obejścia w czystości.

2. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt należy:

 • utrzymywać pomieszczenia dla zwierząt w czystości,

 • codziennie wypuszczać zwierzęta na wybiegi,

 • u zwierząt chorych stosować wskazane przez lekarza weterynarii leki i zabiegi,

 • zgłaszać lekarzowi weterynarii wszystkie zauważone u zwierząt objawy chorobowe,

 • karmić zwierzęta zgodnie z normami lub zaleceniami lekarza weterynarii

 • przestrzegać właściwych zasad pojenia zwierząt.

3. Należy przestrzegać harmonogramu i instrukcji o odkażaniu i dezynfekcji.

VII. Wydawanie zwierząt.

1. Jeżeli do Schroniska zgłosi się reflektant na psa lub kota, posiadający warunki do zapewnienia zwierzęciu należytej opieki – zwierzę może być sprzedane po minimum 14 dniach pobytu w schronisku z wyjątkiem szczeniąt i kociąt, które mogą być wydane zaraz po przybyciu do Schroniska po uprzednim badaniu lekarsko – weterynaryjnym.

2. Wydawanie zwierząt odbywa się na podstawie umowy adopcyjnej, która zawiera dane zwierzęcia, dane osoby adoptującej oraz jej zobowiązanie dotyczące objęcia zwierzęcia właściwą opieką.

3. Każda osoba adoptująca zwierzę otrzymuje jego książeczkę zdrowia wystawioną przez lekarza weterynarii z odpowiednimi wpisami dotyczącymi szczepień i leczenia.

4. W dniu adopcji zwierzęcia ze Schroniska zostaje ono poddane ważeniu kontrolnemu.

5. Właściciele mają prawo do odbioru zwierząt po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności.

6. Psy wolno wydawać po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliźnie (nie zaszczepienie wymaga udokumentowania), a szczenięta przeciwko innym chorobom zakaźnym.

7. Nie wolno wydawać zwierząt:

 • dzieciom i młodzieży do lat 18, nie będącym po opieką rodziców lub opiekunów,

 • szczeniąt przy matce przed ukończeniem 7 tygodnia życia oraz zwierząt chorych (z wyjątkiem przypadku, kiedy nowy właściciel pisemnie zobowiąże się do kontynuacji leczenia we własnym zakresie),

 • osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów obroży lub szelek i smyczy, dla kotów koszyka lub torby),

 • osobom nietrzeźwym,

 • osobom podejrzanym o spekulację i handel zwierzętami.

8. Każda osoba zabierająca zwierzę ze schroniska, w tym i właściciele zwierząt zobowiązana jest:

 • do uiszczenia opłat zgodnie z ustalonym cennikiem, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Pokwitowaniem opłat jest kwit kasowy wystawiany przez pracownika schroniska lub lekarza weterynarii.

9. Zasady wydawania zwierząt muszą być wywieszone w Schronisku na widocznym miejscu.

VIII. Usypianie zwierząt.

1. Usypianie zwierząt powinno odbywać się zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt.

2. Fakt i przyczyna uśpienia zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze zwierząt i podpisane przez lekarza weterynarii.

3. Usypianie jest dokonywane w Schronisku lub lecznicy weterynaryjnej.

4. Usypianie zwierząt odbywa się w pomieszczeniu wyznaczonym na ten cel i nie może się dokonywać w obecności innych zwierząt, ani osób postronnych.

5. Usypianie zwierzęcia może odbywać się wyłącznie na podstawie zasad sztuki weterynaryjnej.

6. Przeznaczone do uśpienia zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili łagodnie i przyjaźnie.

7. Uśpienie może być dokonywane tylko przez lekarza weterynarii.

8. Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich do zakładu utylizacji.

9. Wszystkie eutanazje oraz pozostałe zgony zwierząt muszą być opisane w rejestrze przez lekarza weterynarii wraz z podaniem daty, okoliczności i przyczyny padnięcia

IX. Opłaty za usługi schroniska.

1. Stawki opłat zostają ujęte w osobnym cenniku, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Na dowód wpłaty pieniędzy za adopcję lub darowiznę na rzecz Schroniska interesanci otrzymują pokwitowanie na kwicie kasowym opatrzonym pieczęcią schroniska.

3. Cennik opłat za usługi schroniska musi być wywieszony na widocznym miejscu.

X. Godziny przyjęć interesantów.

1. Schronisko przyjmuje interesantów od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 15:00 (z przerwą na karmienie zwierząt w godz. 13:00 – 13:30) oraz w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w godz. 9:00 – 11:00. Z ważnych przyczyn godziny okresowo mogą ulec zmianie o czym należy poinformować zainteresowanych poprzez wywieszenie stosownej informacji w widocznym miejscu.

2. Zabrania się osobom przychodzącym do schroniska:

 • zbliżać się do zwierząt bez asysty personelu schroniska,

 • karmić zwierzęta – w razie przyniesienia produktów dla zwierząt należy je oddać personelowi schroniska. Zabrania się przynoszenia żywności niewiadomego pochodzenia.

 • drażnić zwierząt.

3. Osobom nietrzeźwym wstęp do schroniska jest zabroniony.

4. Godziny przyjęć interesantów muszą być wywieszone na widocznym miejscu.

5. Fotografowanie lub filmowanie zwierząt wymaga udzielenia zgody przez osoby zarządzające Schroniskiem.

6. Osoby kontrolujące Schronisko winny posiadać upoważnienie do kontroli oraz winny wpisać się do książki kontroli znajdującej się w PGK Spółka z o.o. w Radomsku, ul. Stara Droga 85