ZAPYTANIE O CENĘ

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych w formie broszury , dotyczącej realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności pn.„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) pisemnej oferty na wykonanie przedmiotu zadania oraz parafowanego projektu umowy (załącznik nr 3) w zamkniętej i opieczętowanej kopercie do dnia 22.08.2014 r. do godziny 1300 z adnotacją: Oferta na Opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych w formie broszury”.

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Radomsku, ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2014 r. o godzinie 1310 w siedzibie Spółki  pok. 101.

Wynagrodzenie płatne będzie w całości po wykonaniu pełnego zakresu prac objętych zamówieniem w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury do siedziby Zamawiającego po uprzednim pozytywnym odbiorze broszur potwierdzonych protokołem zdawczo – odbiorczym.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %. Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 11.09.2014 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wyjaśnienia dotyczące zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara droga 85, 97 – 500 Radomsko. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: Ewa Perek – Kierownik Zespołu ds. administracyjno – organizacyjnych JRP, tel. 44 683 06 30 wew.67  od godz. 8:00 do 14:00 (dni robocze), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

Dokumenty, które oferent winien zawrzeć w ofercie:

  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 2
  2. Zaparafowany projekt umowy wg załącznika nr 3

 

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

Formularz ofertowy – załącznik nr 2

Projekt Umowy – załącznik nr 3

Wzór treści broszury - załącznik nr 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18