Radomsko: Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i chłonności 155 940 m3 (kwatera nr 1)
Numer ogłoszenia: 249044 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6830630 w. 45, faks 044 6834377.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. 100 % udziałów jest własnością gminy miasta Radomsko.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i chłonności 155 940 m3 (kwatera nr 1).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - roboty przygotowawcze pomiarowe, - roboty ziemne: dowóz piasku, przemieszczenie ziemi, ukształtowanie skarp, - uszczelnianie czaszy i skarp: warstwa ochronna z piasku, z gliny, z folii, z włókniny, - drenaż: złoże piaskowo-żwirowo-filtracyjne, ułożenie drenażu z rur PCV, - technologie: studnie odpływowe gazowe, sieć wodociągowa, zbiorniki na odcieki, pompownia, - drogi wewnętrzne: nawierzchnia z tłucznia kamiennego, nawierzchnia z płyt betonowych, - zasilanie pompowni, oświetlenie kwatery. 2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera: - przedmiar robót - załącznik nr 9 do siwz. - projekt budowlany. - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót tego samego rodzaju co roboty stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.21.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 PLN ( słownie: sto tysięcy złotych ). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S.A., konto nr 36124031321111000029671261 z dopiskiem: Wadium na budowę nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie ZUOK w Płoszowie ( kwatera nr 1 ). 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt. 3. ppkt 2)-5), wówczas Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium razem z ofertą. Dokument gwarancji lub poręczenia stanowiący formę wadium musi zawierać w swojej treści stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów zawartych w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty w okresie obowiązywania gwarancji. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności. Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem gwaranta może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o przyczynach zatrzymania wadium oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium na budowę nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie ZUOK w Płoszowie ( kwatera nr 1 ). 8. Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przedmiotowego warunku w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. 1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który: a) wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu ( zakończeniu ), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - dwóch obiektów budowlanych, w których wartość robót ziemnych dla każdego wynosiła minimum 3,5 mln zł brutto ( słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych ) wraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Zamawiający za najważniejsze roboty uzna te, które potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. b) wykaże się należytym wykonaniem robót budowlanych tj.: - wywiązał się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który nie podważa jego rzetelności wymaganej dla należytego wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji udzielanego zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca: nie posiadał przypadku - rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do siwz. Powyższe dotyczy również członka konsorcjum, podmiotów trzecich, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego na zasadach, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający uzna Wykonawcę, członka konsorcjum, inny podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca posiada przypadek rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa - Wykonawcy, członka konsorcjum, inny podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 3. Dowodami zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013, poz.231) są: a) poświadczenia Poświadczenie - dokument, którego wystawcą nie jest Wykonawca, potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy. Poświadczeniem są zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który ma kompetencję, by poświadczyć fakty, o które wnosi Wykonawca robót budowlanych. Poświadczeniem jest również zaświadczenie, o którym mowa w art. 217 kpa, uzyskane przez Wykonawcę robót budowlanych od organu administracji publicznej lub innego podmiotu zobowiązanego do stosowania przepisów kpa. b) inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń wg pkt. a). - uwaga: w przypadku przedłożenia innych dokumentów, o których mowa w pkt. b) oczekuje się, aby Wykonawca wraz z dowodem podał uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze braku poświadczenia wg pkt. a).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w poszczególnych branżach: a) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w charakterze kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. Informacja ta winna zawierać: - przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), - podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, - daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. b) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w charakterze kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. Informacja ta winna zawierać: - przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), - podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, - daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. c) jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży drogowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w charakterze kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. Informacja ta winna zawierać: - przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), - podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, - daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. UWAGA! 1. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które realizować będą niniejsze zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta spełni łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji. 2. Tam gdzie w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, należy rozumieć uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 3,0 mln zł ( słownie: trzy miliony złotych ), a w przypadku jego braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiającą realizację zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 3,0 mln zł ( słownie: trzy miliony złotych ). Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - osiągnął dobrą i stabilną sytuację finansową wyrażającą się następującymi wskaźnikami za lata obrotowe 2011-2013 tj.: a) w każdym roku wskaźnik bieżącej płynności finansowej nie mniejszy niż 1,2 ( aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe ), b) w każdym roku wskaźnik szybkiej płynności finansowej nie mniejszy niż 1,0 ( majątek obrotowy-zapasy-rozliczenia międzyokresowe czynne / zobowiązania krótkoterminowe ). W celu potwierdzenia i weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za lata 2011-2013, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. UWAGA! Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1] lit. b ppkt a SIWZ winien zawierać roboty najważniejsze do wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, tj. zrealizowania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch obiektów budowlanych, w których wartość robót ziemnych dla każdego wynosiła minimum 3,5 mln zł brutto ( słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych ) wraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Zamawiający za najważniejsze roboty uzna te, które potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Zamawiający żąda wykazaniem się przez Wykonawcę należytym wykonaniem robót budowlanych tj.: - wywiązaniem się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który nie podważa jego rzetelności wymaganej dla należytego wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji udzielanego zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca: nie posiadał przypadku - rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do siwz. Powyższe dotyczy również członka konsorcjum, podmiotów trzecich, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego na zasadach, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uzna Wykonawcę, członka konsorcjum, inny podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca posiada przypadek rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa - Wykonawcy, członka konsorcjum, inny podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Z zobowiązania podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów winny wynikać następujące okoliczności: - jaki jest zakres dostępnych zasobów, - jaki będzie sposób ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, który będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - jaki jest zakres i czas udziału innego podmiotu przy realizacji zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w rozdziale 6 ust.1 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 siwz. 3) W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo to musi być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4)Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 5) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia w postaci tabelarycznej, uwzględniający poszczególne etapy, czasokresy i zaangażowanie procentowe dla całego trwania kontraktu - według samodzielnie napisanego załącznika. Harmonogram musi zawierać: - podział przedmiotu zamówienia na poszczególne etapy, czasokresy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, - zaangażowanie procentowe, - terminy wykonania wyszczególnionych części oraz ich ceny. 6) Oświadczenie Wykonawcy do wniesienia zabezpieczenia i formy należytego wykonania umowy w przypadku uzyskania zamówienia w wysokości 10% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie - wg samodzielnie napisanego załącznika. 7) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do siwz. 8) Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy. Wzór projektu znajduje się w załączniku nr 7 do siwz. 9) Szczegółowe kosztorysy ofertowe wg załączonych do siwz przedmiarów robót - załącznik nr 9 do siwz. 10) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT ). W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy jedynie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: - wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji robót ze względu na: - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji; - wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót; - w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub innych nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB; - klęskę żywiołową; - siłę wyższą. 3. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić/polecać Wykonawcy: a) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym, b) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, c) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji projektowej. 4. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.1 lub zmiany wynagrodzenia. 5. Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian dotyczących jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 6. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk-radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 pokój nr 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ + załączniki nr. 1,2,3,4,4a,5,6,7,8

Plik samorozpakowujący się z załącznikami

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18