OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Radomsku przy ulicy Stara Droga 85

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania

działki położonej w Radomsku w obrębie geodezyjnym Nr 7 przy ulicy Architektów oznaczonej numerem 713 o powierzchni 0,0923 ha dla której Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą KW PT1R/00092329/0.

 

I. Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego m. Radomsko. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/129/11 Rady Miejskiej nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

II. Cena wywoławcza – 51.290 zł.

III. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej.

IV.Wadium: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

V.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do godziny 1200 dnia 17 lipca 2014 roku:

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy PGK

- w gotówce wpłaconej w kasie PGK

VI.Wpłacenie wadium jest warunkiem niezbędnym do rozpatrywania oferty przez Komisję Przetargową.

I. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana cena sprzedaży powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi dodatkowe koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie podanym przez PGK Sp. z o.o., nie później niż 15 dni od daty przetargu.

II. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w całości w ciągu trzech dni od dnia unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wniesienia wadium.

VII. Oferty należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o.; Radomsko, ul. Stara Droga 85 w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta na zakup nieruchomości”; termin zbierania ofert – do 17 lipca 2014 roku, godz. 12.00.

Otwarcie ofert – 17 lipca 2014, godz. 12.10.

VIII. Informacji na temat przetargu udziela Dział Inwestycji, telefon 44 683 06 30 wew. 47.

PGK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

W I C E P R E Z E S

Zarządu Spółki

/ — /

Jakub Jędrzejczak

 

 

Zdjęcie w/w nieruchomości

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18