OGŁOSZENIE

O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara

Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny

Regulamin udzielania zamówień.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 5 zadań.

 

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2014 r. o godz. 1300

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku

ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2014 r. o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

Termin realizacji zamówienia dla:

- materiałów z załącznika nr 2, 3, 4, 5, 6 od dnia podpisania umowy  do dnia 16.07.2014 r.

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań jest cena - 100%.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/  683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks 44/  683 43 77.

 

 

P R E Z E S

Zarządu Spółki

/ /

Wiesław Kamiński

SIWZ  z załącznikami

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu