Władzami Spółki są:

a) Zgromadzenie Wspólników
b) Rada Nadzorcza
c) Zarząd
Dane wspólników:
Nazwa: Gmina Miasta Radomsko
REGON 590648238
Udziały o łącznej wysokości 59.794.500,00 zł
Wspólnik posiada całość udziałów spółki
Organ nadzoru - Rada Nadzorcza:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej:

Jerzy Słowiński - przewodniczący
Beata Pokora - Wiceprzewodnicząca
Witold Terka - członek
Anita Kucharska - członek

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu - Zarząd Spółki
Sposób reprezentacji:
Do składania oświadczeń i dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu spółki samodzielnie, natomiast gdy do czynności prawnych nie przystępuje prezes zarządu Spółki, to do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Dane osób wchodzących w skład Zarządu

Marek Glądalski - prezes zarządu
Izabela Michnowska - wiceprezes zarządu

Zbigniew Rybczyński - wiceprezes zarządu

Prokurenci
Aleksy Kuliś z-ca dyr. ds. ekonomicznych

Prokura samoistna