ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZUOK

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY
PDF Drukuj

97-500 Radomsko, ul. Wyszyńskiego 151
tel. 044 683 77 02, 683 76 62 
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kierownik Zakładu Ciepłowniczego – mgr inż. Jacek Nowak

Mapka dojazdowa do naszego zakładu

Zakład Ciepłowniczy jest jednym z Zakładów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Uruchomiony on został w roku 1976.

Do zadań Zakładu Ciepłowniczego należy:
- produkcja, przesyłanie i rozdział pary wodnej i ciepłej wody wytworzonych w Zakładzie,
- prawidłowa eksploatacja źródeł, sieci cieplnych i węzłów cieplnych po stronie wysokich parametrów,
- prowadzenie robót konserwacyjnych obiektów cieplnych,
- przeciwdziałanie ujemnym skutkom wywołanym w środowisku naturalnym przez kotłownię oraz prowadzenie badań w tym zakresie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. działając zgodnie z Ustawą z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne uzyskała następujące koncesje na prowadzenie działalności w zakresie:
wytwarzania ciepła – koncesja Nr WCC/120/333/U/3/98/ZJ
przesyłu i dystrybucji ciepła – koncesja Nr PCC/126/333/U/3/98ZJ
obrotu ciepłem – koncesja Nr OCC/115/70/W/3/98/ZJ

ŹRÓDŁO CIEPŁA

 

Zakład Ciepłowniczy eksploatuje jedno źródło ciepła – jest nim Ciepłownia Rejonowa zlokalizowana w Radomsku przy ul. Prym. Wyszyńskiego 151. 
W kotłowni zainstalowanych jest 5 kotłów wodnych typu WR-10 o łącznej mocy 54,52 MW.
Przedsiębiorstwo eksploatuje 30,72 km ciepłociągów o średnicach od ø 20 do ø 400mm, w tym 5,2 km magistrali ciepłowniczej. Z tego 17,34 km to sieć preizolowana wykonana w systemie ZPU Międzyrzecz, a pozostałe 13,37 km wykonana jest w systemie tradycyjnym.
Wiek większości ciepłociągów waha się w granicach 20 – 30 lat. W związku z tym koniecznością staje się sukcesywna wymiana i modernizacja sieci ciepłowniczych.
Zakład Ciepłowniczy eksploatuje 367 węzłów cieplnych (w tym 173 węzły u odbiorców indywidualnych). Wszystkie węzły wyposażone są w układy pomiarowo-rozliczeniowe energii cieplnej oraz układy automatycznej regulacji.

Ochrona środowiska

Od roku 2004 Zakład Ciepłowniczy posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Powiatu Radomszczańskiego. Dotyczy ono utrzymania standardów emisyjnych w zakresie ochrony powietrza, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach objętych ochroną przed hałasem, zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych i podziemnych i określa dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, wprowadzanych do wody i środowiska.
Termin ważności pozwolenia zintegrowanego ustalono na okres 10 lat do dnia 31-12-2014 r. 
W roku 2009 Ciepłownia wyemitowała do atmosfery n/w wielkości zanieczyszczeń:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe wielkości zanieczyszczeń emitowane przez ZC mieszczą się w standardach emisyjnych określonych w pozwoleniu zintegrowanym.
W marcu 2006 r. Starosta Powiatu Radomszczańskiego wydał Przedsiębiorstwu zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do spalania paliw w zakładowej kotłowni. Termin ważności zezwolenia: do 2016 r.

SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ


O sprzedaży ciepła
Energia cieplna w wodzie gorącej produkowana jest do celów ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej.
Zakład Ciepłowniczy ogrzewa łącznie 501,7 tys. m2 powierzchni użytkowej 
(375,4 tys. m2 – powierzchnia mieszkaniowa, 126,3 tys. m2 – pozostała). 
Powierzchnia c.w. – łącznie – 366,4 tys. m2.
(295,8 tys. m2 – powierzchnia mieszkaniowa, 70,6 tys. m2 – pozostała).
Główni odbiorcy energii cieplnej:
budownictwo mieszkaniowe – 83,7 %
budynki użyteczności publicznej – 16,1 %
przemysł – 0,2 %
Zakład Ciepłowniczy posiada 280 zawartych umów na dostawę energii cieplnej (w tym 177 umów z odbiorcami indywidualnymi). 100 % odbiorców rozliczana jest z pobranej energii cieplnej na podstawie wskazań liczników ciepła zainstalowanych na węzłach.

Wzór umowy przyłączeniowej. - plik do pobrania


Taryfa na ciepło

Od 1.05.2000 r. Przedsiębiorstwo rozlicza się z odbiorcami w oparciu o Taryfę dla ciepła. Obowiązująca od dnia 01.01.2012r. Taryfa dla ciepła została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24.11.2011r.

Tekst ostatnio zatwierdzonej taryfy – plik do pobrania.